Facebook Instagram

Pytania egzaminacyjne UDT: Podesty ruchome przejezdne

Pytania egzaminacyjne: podesty ruchome przejezdne

1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:
2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:
3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:
4. Dozorem technicznym nazywamy:
5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:
6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:
7. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:
8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:
9. Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:
10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:
11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:
12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:
13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:
14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:
15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:
16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:
17. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:
18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:
19. Nieszczęśliwy wypadek to:
20. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:
21. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:
22. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:
23. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:
24. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:
25. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:
26. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:
27. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy:
28. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:
29. Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:
30. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:
31. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:
32. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:
33. Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje:
34. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:
35. Informacje dotyczące zasad bezpiecznejobsługi urządzenia są zawarte w:
36. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:
37. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:
38. Przeciążanie UTB w trakcie pracy:
39. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:
40. Obowiązki obsługującego określone są:
41. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:
42. Jednostką dozoru technicznego jest:
43. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:
44. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnejprzez operatorów urządzeń technicznych wynika z:
45. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:
46. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:
47. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:
48. Decyzja wydana przez UDT:
49. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:
50. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:
51. Zaświadczenia kwalifikacyjne:
52. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwejjednostki dozoru technicznego:
53. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnejdecyzji zezwalającejna eksploatację:
54. Instrukcja eksploatacji to:
55. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:
56. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:
57. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:
58. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:
59. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:
60. Formami dozoru technicznego są:
61. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:
62. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:
63. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:
64. Instrukcja stanowiskowa:
65. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:
66. Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje:
67. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:
68. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:
69. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:
70. Wysięg podestu to:
71. Składnikiem wykresu pola pracy podestu nie jest:
72. O ile wytwórca nie określi inaczej przeglądy konserwacyjne podestów przejezdnych powinny być wykonywane nie rzadziej niż:
73. Badania okresowe podestów przejezdnych wykonywane są:
74. Operatorem podestu ruchomego sterowanego z platformy roboczej może być osoba która:
75. W przypadku podestów gdzie dopuszczalna ilość osób mogących przebywać na platformie roboczej jest wiesza niż 2, zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi musi posiadać:
76. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalny udźwig podestu
77. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna ilość osób, które mogą przebywać na platformie roboczej
78. W oparciu o przedstawiony rysunek określ poprawne parametry pracy podestu
79. Przedstawiony rysunek określa:
80. Przedstawiony rysunek określa
81. Przedstawiony rysunek określa:
82. Paląca się lampa ostrzegawcza przy pokazanym symbolu graficznym występującym w niektórych podestach oznacza
83. Podest oznaczony przedstawionym rysunkiem jest
84. Przedstawiony rysunek określa:
85. Wybór pozycji A w przedstawionym rysunku oznacza:
86. Załączenie mechanizmu jazdy podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego litera
87. Załączenie mechanizmu podnoszenia podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego litera
88. Który z oznaczonych piktogramów oznacza funkcje skrętu kół jezdnych podestu
89. Na maksymalny udźwig podestu z przedstawionego rysunku składa się:
90. Przedstawiony rysunek określa
91. Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku A powoduje
92. Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku B powoduje
93. Wciśniecie przycisków oznaczonych litera C znajdujących się na dźwigni sterującej powoduje
94. Przedstawiony symbol określa
95. Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kól jezdnych podczas jazdy z uniesiona platforma to oznaczony na rysunku element
96. Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesiona platforma to
97. Akumulatory podestów przejezdnych elektrycznych
98. Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to:
99. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest:
100. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP
101. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP
102. Jednym ze sposobów zabezpieczenia podestu przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni sterujących jest
103. Prędkość jazdy podestu ruchomego przejezdnego wolnobieżnego
104. Na wartość prędkości jazdy podestu ruchomego wolnobieżnego ma wpływ
105. Podpory podestów ruchomych maja za zadanie
106. Kolumna obrotowa podestu
107. Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?
108. Zmiana wysięgu może być realizowane przez
109. Wysięgnik teleskopowy podestu
110. Zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny) w układzie hydraulicznym podestu zapewnia ochronne przed
111. Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór
112. Zawory zwrotne (zamki hydrauliczne) montuje się w układach
113. Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym podestu jest:
114. Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym podestu
115. Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to:
116. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza
117. Zamki hydrauliczne instalowane w układach hydraulicznych podestów
118. Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu
119. Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym podestu jest
120. Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest
121. Sterowanie rozdzielaczem w układzie hydraulicznym podestu może być realizowane w sposób
122. Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym podestu podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia kieruje olej
123. W którym miejscu montowane są zawory zwrotne sterowane (tzw. zamki hydrauliczne)?
124. Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala
125. Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej
126. Co to jest "krawędź wywrotu"?
127. Dopuszczalna prędkość wiatru podczas pracy podestem wynosi
128. Podesty ruchome są przeznaczone do
129. Zabezpieczenia typu mechanicznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to
130. Zabezpieczenia typu elektrycznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to
131. Korekty rozstawienia podpór można dokonać
132. Awaryjne opuszczanie w podestach wolnobieżnych nożycowych realizowane jest najczęściej
133. Czujnik złożenia wysięgnika podestu montowanego na pojeździe w pozycje transportowa zabezpiecza przed
134. Kontakty poprawnego rozłożenia podpór w kierunku dół w podeście przejezdnym
135. Narzędzia i elementy znajdujące się na platformie roboczej
136. Na platformie roboczej mogą znajdować się
137. Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnej wysokości?
138. Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnym wysięgu?
139. Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od
140. Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od
141. Rozstawienie podestu przy krawędzi wykopu
142. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny pomiar bezpiecznej odległości podestu od krawędzi wykopu
143. Bezpieczna odległość pracy podestu od linii elektroenergetycznej
144. Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1 do 15 kV wynosi
145. Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 30 do 110 kV wynosi
146. Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 15 do 30 kV wynosi
147. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaz prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych
148. Praca podestu w pobliżu linii elektroenergetycznej w odległości mniejszej od wartości dopuszczalnej jest
149. Wchodzenie lub schodzenie na/z platformy roboczej możliwe jest
150. W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu
151. W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu
152. Zapewnienie odpowiedniego poziomu elektrolitu w akumulatorach podestów przejezdnych elektrycznych należy do obowiązku
153. W ramach obsługi codziennej i oceny akumulatorów podestów przejezdnych elektrycznych operator sprawdza
154. Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien
155. Świecąca się lub migająca lampka serwisowa oznacza że:
156. Sprawne dźwignie sterujące
157. W przypadku podestów wyposażonych w dwa lub więcej miejsc do sterowania
158. W ramach obsługi codziennej operator sprawdza czy:
159. Sprawny układ bezpieczeństwa z chwila rozłożenia podpór w podestach nożycowych powinien
160. Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w podestach przeprowadza się
161. O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna wartość opadania platformy roboczej wynosi
162. Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność podestu
163. Niebezpieczne ruchy podestu wysięgnikowego które są wyłączane w przypadku przeciążenia to
164. Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterującego podestu operator sprawdza m.in.
165. Wyciek zewnętrzny oleju w układzie hydraulicznym podestu będzie dyskwalifikował urządzenie z bezpiecznej eksploatacji gdy
166. Nieszczelność w układzie hydraulicznym podestów może się objawiać
167. Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator
168. Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator
169. Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego operator
170. "Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia może być spowodowany
171. Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza
172. O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość wsunięcia się podpory podczas próby szczelności wynosi
173. Podczas uwalniania uwiezionej osoby z platformy roboczej należy
174. Zwiększanie przez operatora wysokości roboczej podestu nożycowego
175. Układanie podkładów pod podpory podestu
176. Przed rozstawieniem podestu w nowym miejscu pracy operator powinien
177. O ile wytwórca nie określi inaczej próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem bezpośrednim należy wykonać
178. Próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem pośrednim wykonuje się
179. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
180. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
181. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
182. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 11 m
183. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 7 m
184. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m
185. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m
186. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg
187. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
188. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
189. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
190. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 17m i wysięgu 11m
191. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m
192. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m
193. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 26 m i wysięgu 7 m
194. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg uniesionej na wysokość 22 m
195. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 230 kg uniesionej na wysokość 17 m
196. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 100 kg uniesionej na wysokość 14 m
197. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 100 kg uniesionej na wysokość 18 m
198. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
199. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
200. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
201. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 21 m i wysięgu 11 m
202. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m
203. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 20 m i wysięgu 10 m
204. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 19 m i wysięgu 11 m
205. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 215kg uniesionej na wysokość 22 m
206. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 215 kg uniesionej na wysokość 17 m
207. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 115 kg uniesionej na wysokość 14 m
208. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 80 kg uniesionej na wysokość 18 m
209. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
210. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 16 m i wysięgu 8 m
211. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 10 m
212. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg
213. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
214. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
215. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 12 m i wysięgu 4 m
216. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 8 m i wysięgu 6 m
217. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg
218. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 80 kg
219. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 240 kg
220. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
221. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
222. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
223. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
224. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 23 m i wysięgu 6 m
225. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m
226. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalna dopuszczalna ilość osób jaką można podnieść na wysokość 24 m
227. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalna dopuszczalna ilość osób jaką można podnieść na wysokość 18 m przy wysięgu 10m
228. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg
229. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
230. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
231. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odległości 6 m od osi obrotu
232. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odległości 8 m od osi obrotu
233. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 200 kg
234. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 120 kg
235. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 80 kg
236. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
237. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
238. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz, która z pozycji uniesienia platformy jest niemożliwa
239. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
Pytania egzaminacyjne: podesty ruchome przejezdne
Odpowiedziałaś /-eś prawidłowo na {{userScore}} z {{maxScore}} pytań
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Zapraszamy na kurs operatorów podestów ruchomych

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam