Facebook Instagram

Pytania egzaminacyjne UDT: wciągniki i wciągarki

Pytania egzaminacyjne: wciągniki i wciągarki sterowane ogólnego przeznaczenia

1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:
2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:
3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:
4. Dozorem technicznym nazywamy:
5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:
6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:
7. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:
8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:
9. Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:
10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:
11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:
12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:
13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:
14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:
15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:
16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:
17. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:
18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:
19. Nieszczęśliwy wypadek to:
20. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:
21. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:
22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:
23. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:
24. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:
25. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:
26. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:
27. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:
28. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy:
29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:
30. Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:
31. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:
32. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:
33. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:
34. Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje:
35. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:
36. Informacje dotyczące zasad bezpiecznejobsługi urządzenia są zawarte w:
37. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:
38. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:
39. Przeciążanie UTB w trakcie pracy:
40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:
41. Obowiązki obsługującego określone są:
42. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:
43. Jednostką dozoru technicznego jest:
44. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:
45. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnejprzez operatorów urządzeń technicznych wynika z:
46. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:
47. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:
48. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:
49. Decyzja wydana przez UDT:
50. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:
51. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:
52. Zaświadczenia kwalifikacyjne:
53. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:
54. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającejna eksploatację:
55. Instrukcja eksploatacji to:
56. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:
57. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:
58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:
59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:
60. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:
61. Obsługującemu nie wolno:
62. Formami dozoru technicznego są:
63. Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków:
64. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB:
65. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest:
66. Przenoszenia ładunków nad osobami jest:
67. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:
68. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:
69. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:
70. Instrukcja stanowiskowa:
71. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:
72. Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje:
73. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:
74. Masa netto 1000 I wody wynosi ok:
75. Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi:
76. Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi:
77. Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie:
78. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:
79. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:
80. Wciągarka to:
81. Wciągnik to:
82. Wciągarkę przedstawia obraz
83. Wciągnik przedstawia obraz:
84. Częściami składowymi wciągnika są:
85. Zderzaki to:
86. We wciągnikach linowych zderzaki mogą występować:
87. We wciągnikach łańcuchowych zderzaki mogą występować:
88. Odboje to:
89. Łapa oporowa jest przedstawiona na obrazie:
90. Zgarniacz szynowy jest przedstawiony na obrazie:
91. Lina zbudowana jest z:
92. Rdzeń liny jest oznaczony numerem:
93. Splotka liny jest oznaczona numerem:
94. Linę sześciosplotkową przedstawia obraz:
95. Ilość splotek przedstawionej na rysunku liny to:
96. Wciągniki łańcuchowe wyposażone są najczęściej w łańcuch:
97. Zabezpieczenia haka przed odkręceniem może być realizowane za pomocą:
98. Zapadka w zbloczu hakowym to:
99. Zabezpieczeniem mechanicznym w budowie wciągarki nie jest:
100. Luzownik może służyć:
101. Wskazana na zdjęciu część wciągarki to:
102. Nazwij część wskazaną na zdjęciu:
103. Zabezpieczeniami elektycznymi stosowanymi w budowie wciągników są:
104. Zabezpieczeniami mechanicznymi stosowanymi w budowie wciągarek są:
105. Ile elementów dociskających linę powinno być zamontowanych na bębnie linowym?
106. Które z wymienionych poniżej elementów są zabezpieczeniami typu mechanicznego?
107. Sprawdzenie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra" wykonuje się:
108. Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do:
109. Łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra":
110. Blokada krzyżowa w kasecie sterującej to:
111. Zadziałanie ogranicznika udźwigu spowoduje:
112. Kierunki jazdy wciągnika lub wciągarki sterowanych radiowo powinny być oznaczone:
113. Skrót GNP to:
114. Zabezpieczeniem przed wypadnięciem ładunku z gardzieli haka jest:
115. Jakim kolorem powinien być oznaczony łącznik bezzwłocznego zatrzymania STOP?
116. W jakich wciągnikach nie jest wymagane zastosowanie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra?
117. Elementem bezpieczeństwa montowanym w mechanizmie podnoszenia wciągnika lub wciągarki może być:
118. Do podstawowych parametrów wciągnika należy:
119. Istotnym kryterium zużycia haka jest:
120. O ile producent nie określa inaczej, dopuszczalne wytarcie gardzieli haka wciągnika ogólnego zastowowania wynosi:
121. O ile producent nie określa inaczej, dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka wciągnika ogólnego zastowowania wynosi:
122. Pęknięta splotka liny nośnejwciągnika lub wciągarki powoduje, że:
123. W przypadku awarii wciągnika lub wciągarki z ładunkiem na haku obsługujący powinien wykonać następujące czynności:
124. Obsługującemu zabrania się:
125. Sprawdzanie działania łączników krańcowych:
126. Próbę hamulca przeprowadza się:
127. W przypadku gdy splotka w linie zostanie wyciśnięta:
128. Próbę łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się:
129. Po zakończonej pracy zblocze hakowe :
130. Czy podczas normalnej pracy obsługującemu wolno w pewnych sytuacjach przeciążać wciągnik lub wciągarkę ?
131. Na jakiej wysokości nad osobami można przewieźć ładunek przy użyciu wciągnika lub wciągarki?
132. Na jakiej wysokości nad przeszkodami (np. maszynami) zaleca się przewieźć ładunek przy użyciu wciągnika lub wciągarki?
133. Jak należy zapobiegać wahaniom dużych gabarytowo ładunków?
134. Kiedy powinno stosować się trawersę?
135. Czy wolno podnosić ładunki tkwiące w ziemi lub przymarznięte?
136. Czy podczas pracy można pozostawić zawieszony ładunek na haku wciągarki bez nadzoru?
137. Czy można podnosić jeden ładunek przez dwa wciągniki?
138. Przenoszenie ludzi wraz z ładunkiem:
139. Sygnał „STOP", na który należy bezzwłocznie zareagować może podać:
140. Jak należy zawieszać ładunek na haku dwurożnym?
141. Operator wciągnika lub wciągarki widząc ludzi na trasie przenoszonego ładunku, powinien:
142. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego ustawienia łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra operator powinien:
143. Po zakończeniu pracy wciągnikiem lub wciągarką należy:
144. Kojarzenie ruchów roboczych wciągnika lub wciągarki to:
145. Metr sześcienny stali w przybliżeniu waży:
146. Jak należy poprawnie sprawdzić działanie łączników krańcowych w wciągarkach dwubiegowych?
147. Czy po zakończeniu pracy operator wciągnika lub wciągarki może pozostawić zawiesia na haku mechanizmu podnoszenia?
148. Czy obsługujący może eksploatować urządzenie z uszkodzonym hamulcem mechanizmu podnoszenia:
149. Czy obsługujący może podnosić przemieszczany ładunek gdy liny mechanizmu podnoszenia wciągnika lub wciągarki nie są w pionie?
150. W przypadku konieczności podnoszenia dużego ładunku i obecności przy tej czynności kilku hakowych wydających polecenia operatorowi:
151. Nad pomieszczeniami w których mogą przebywać ludzie:
152. Ładunki wolno składować:
153. W przypadku ograniczonej widoczności miejsca składowania ładunku należy:
154. Chwytnik elektromagnetyczny służy do podnoszenia:
155. Chwytnik pneumatyczny umożliwia podnoszenie ładunku dzięki:
156. Wciągnikiem lub wciągarką nie można podnosić ładunków:
157. Ocena stanu techniczny haka:
158. Obsługujący podejmując ładunek:
159. Sprawdzenie przez operatora działania łączników krańcowych wciągników i wciągarek jest:
160. Wyłącznik kluczykowy w kasecie sterującej służy do:
161. Łańcuch nośny powinien być smarowany:
162: Kryterium wytarcia gardzieli haka wynosi (o ile instrukcja obsługi nie określa inaczej):
163. Wyjęcie kluczyka z kasety sterowejpowinno być możliwe tylko:
164. Poniższy rysunek przedstawia cechę:
165. Poniższy rysunek przedstawia cechę:
166. Poniższy rysunek przedstawia cechę:
167. Trawersa służy do:
168. Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi:
169. Skrót DOR oznacza:
170. Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić:
171. Na redukcję DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa:
172. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:
173. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:
174. Na rysunku pokazana jest:
175. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kat a) dla zawiesia dwucięgnowego:
176. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kat a) dla zawiesia dwucięgnowego:
177. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt a) dla zawiesia dwucięgnowego:
178. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt a) dla zawiesia dwucięgnowego:
179. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:
180. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:
181. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:
182. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy:
183. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy:
184. Poniższy rysunek przedstawia:
185. Poniższy rysunek przedstawia:
186. Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:
187. Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:
188. Za prawidłowy dobór zawiesi odpowiada:
189. Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach:
190. Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od:
191. Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek:
192. Zawiesie to:
193. Zawiesia możemy podzielić:
194. DOR zawiesia pasowego można określić:
195. Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej:
196. Zawiesia łańcuchowe:
197. Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy a stosowany w zawiesiu może wynieść:
198. Maksymalny kąt "b" w zawiesiu może wynieść:
199. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy:
200. Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy:
201. Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy:
202. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:
203. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:
204. O ile wytwórca nie określi inaczej dopusczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to:
205. O ile wytwórca nie określi inaczejdopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi:
206. Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?
207 Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego "a":
208. Kąty "a" i "b" w odniesieniu do zawiesi:
209. Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy:
210. Wartość DOR zawiesia wielocięgnowego jest:
211. Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100°C jest:
212. Poniższy rysunek przedstawia:
213. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi:
214. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym "b" 60° wynosi:
2015. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym "b" 45° wynosi:
216. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka:
217. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie "b" wynoszącym 55° nie może przekraczać:
218. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie "b" wynoszącym 40° nie może przekraczać:
219. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie "b" wynoszącym 50° nie może przekraczać:
220. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie "b" wynoszącym 65° nie może przekraczać:
221. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:
222. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:
223. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:
224. Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej:
225. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej:
226. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych:
227. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości:
228. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych:
229. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej:
230. Na zdjęciu poniżej symbol "a" oznacza:
231. Na zdjęciu poniżej symbol "b" oznacza:
232. Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku:
Pytania egzaminacyjne: wciągniki i wciągarki sterowane ogólnego przeznaczenia
Odpowiedziałaś /-eś prawidłowo na {{userScore}} z {{maxScore}} pytań
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Zapraszamy na kurs operatorów wciągników i wciągarek

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam