Facebook Instagram

Test egzaminacyjny UDT: żurawie stacjonarne

Test egzaminacyjny: żurawie stacjonarne

68. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:
23. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:
113. O ile producent nie przewidział inaczej, łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku „dół" powinien być tak ustawiony aby:
29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:
137. Jak należy zawieszać ładunek na haku dwurożnym?
117. Pęknięta splotka liny nośnej wciągnika lub wciągarki żurawia stacjonarnego powoduje, że:
203. Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy:
11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:
135. Sygnał „STOP", na który należy bezzwłocznie zareagować może podać:
224. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:
213. Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100°C jest:
30. Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:
212. Wartość DOR zawiesia wielocięgnowego jest:
126. Czy podczas normalnej pracy obsługującemu wolno przeciążać żurawia?
119. W przypadku awarii żurawia z ładunkiem na haku obsługujący powinien wykonać następujące czynności:
Test egzaminacyjny: żurawie stacjonarne
Odpowiedziałaś /-eś prawidłowo na {{userScore}} z {{maxScore}} pytań
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Zapraszamy na kurs operatorów żurawi stacjonarnych

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam