Facebook Instagram

Test egzaminacyjny UDT: żurawie stacjonarne

Test egzaminacyjny: żurawie stacjonarne

201. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy:
59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:
110. O ile wytwórca nie określi inaczej, minimalna odległość w jakiej musi zatrzymać się zblocze hakowe, licząc od najniżej położonych elementów wciągnika lub wciągarki wynosi:
149. Ładunki wolno składować:
125. Po zakończonej pracy, zblocze hakowe:
85. Lina zbudowana jest z:
122. Próbę hamulca przeprowadza się:
178. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kat a) dla zawiesia dwucięgnowego:
45. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:
217. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym "b" 45° wynosi:
58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:
6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:
172. Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić:
39. Przeciążanie UTB w trakcie pracy:
70. Instrukcja stanowiskowa:
Test egzaminacyjny: żurawie stacjonarne
Odpowiedziałaś /-eś prawidłowo na {{userScore}} z {{maxScore}} pytań
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Zapraszamy na kurs operatorów żurawi stacjonarnych

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam