Certyfikacja operatorów maszyn i urządzeń technicznych

infromacje o kursach

Certyfikacja operatorów maszyn i urządzeń technicznych


Nasz ośrodek współpracuje z Centrum Certyfikacji dzięki czemu umożliwiamy uzyskanie certyfikatu poświadczającego uzyskanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania określonych zakresem certyfikatu prac.

Szkolenia i egzamin prowadzone są zgodnie z Programem Certyfikacji opracowanym na podstawie normy PN-EN ISO/IEC 17024:2012

Program Certyfikacji pozwala na uzyskanie niezbędnych kwalifikacji do obsługi maszyn i urządzeń technicznych jak: wozidła budowlane, wozidła technologiczne, maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw, zagęszczarki i ubijaki wibracyjne oraz inne maszyny i urządzenia o napędzie silnikowym.

 

Zaświadczenia wystawiane przez Centrum Certyfikacji obowiązują w krajach: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

Jeżeli w danym kraju nie ma innej regulacji prawnej, posiadanie certyfikatu poświadczającego posiadanie kwalifikacji jest niezbędne do podjęcia pracy w jego zakresie.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (DZ.U.2002 NR 1596 POZ.191)